GlobeCore/ Products/ KHỬ KHÍ DẦU, SẤY DẦU NHIỆT CHÂN KHÔNG