GlobeCore / Products / HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM CHẤT LIỆU NHŨ TƯƠNG BITUM

HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM CHẤT LIỆU NHŨ TƯƠNG BITUM

Sản phẩm này được thiết kế để thử nghiệm các công thức đã biết về nhũ tương, sơn lót và cao su lỏng. Nó cũng có thể được sử dụng để phát triển các vật liệu và chất nhũ hóa mới và các nghiên cứu và thí nghiệm tương ứng. Hệ thống sử dụng quy trình trộn bitum dòng chảy nội tuyến với mức độ phân tán nhiều hơn của bitum và polyme ở trong máy. Thiết kế hệ thống cho phép bổ sung các thành phần chất lỏng khác trong quá trình biến tính bitum. Thiết bị có thể được sử dụng bởi các cơ sở hóa dầu để tối ưu hóa quy trình sản xuất bitum biến tính, xác định lượng phụ gia biến tính cần thiết và sử dụng bitum đã chuẩn bị làm mẫu trong phòng thí nghiệm. Máy điều chỉnh bitum UUBB-2-L được thiết kế cho việc chuẩn bị mẫu nhỏ (không quá 10 lít mỗi lô) bitum biến tính.

    GlobeCore

    Leave your request