GlobeCore / Products / อิเล็กโตรแมกเนติก มิล

อิเล็กโตรแมกเนติก มิล

มิลที่มีส่วนประกอบเฟอร์โรแมกเนติกซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีต่างๆ ด้วยการลดเวลาการทำปฏิกิริยาในเอวีเอสเพียงเสี้ยววินาทีทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูง การผสมอย่างเข้มข้นของสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาและอิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงการกระจายตัวของสารประกอบทำให้เกิดการกระจายตัวของโลหะไฮดรอกไซด์ได้ดีกว่าในอุปกรณ์ผสมเชิงกล อีกทั้งเพิ่มการกระจายตัวของตะกอนได้อย่างรวดเร็ว หรือในทางตรงกันข้ามการตกตะกอนของอนุภาคของแข็งในเอวีเอสนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าอุปกรณ์ผสมเชิงกลประมาณ 1.5 – 2 เท่า

สามารถนำอุปกรณ์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ

 • การผลิตอิมัลชันหลายองค์ประกอบและสารแขวนลอย
 • เร่งการผลิตของส่วนผสมที่มีความละเอียดมาก
 • กระตุ้นสสารทั้งในรูปแบบแห้งและกระจายตัวอยู่ในน้ำ
 • ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของเรซิ่น และลดเวลาการคงรูป
 • ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมจากฟีนอล, ฟอร์มาลดีไฮด์, โลหะหนัก, สารหนู, ไซยาไนด์ได้อย่างสมบูรณ์
 • การเร่งด้วยความร้อน
 • การผลิตโปรตีนจากเซลล์ยีสต์
 • ปรับปรุงความคงตัวทางด้านจุลชีพของผลิตภัณฑ์อาหาร และกระตุ้นยีสต์ในการอบขนมปัง
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และปลา
 • ความเข้มข้นของกระบวนการสกัด รวมถึงการผลิตน้ำซุป น้ำผลไม้ เพกติน และอื่นๆ
 • เพิ่มความปลอดภัยทางจุลชีพในการผลิตสารแขวนลอย และอิมัลชันในกระบวนการผลิตอาหารโดยไม่ต้องใช้สารให้ความคงตัว และเพิ่มผลิตผล

แมกเนติก มิล AVS-100

ด้วยอัตราการผลิต 12 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในหน่วยปฏิบัติงานตามหลักการแปลงพลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบอื่น ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในแชมเบอร์ (หลอด) ของเส้นผ่าศูนย์กลาง 90-136 มม.ที่อยู่ภายในตัวเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมุนที่มีส่วนประกอบทรงกระบอกของเฟอร์โรแมกเนติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 – 5 มม. และความยาว 5 – 60 มม. ในพื้นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่หลายโหลจนถึงหลายร้อย (0.05 – 5 กก.) ตามปริมาณของพื้นที่ใช้งาน และสามารถออกแบบแชมเบอร์ได้หลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการดำเนินงานในแชมเบอร์

แมกเนติก มิล AVS-150

ด้วยอัตราการผลิต 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และการใช้พลังงานในแชมเบอร์ที่กำหนดโดยการออกแบบ วัสดุ และความหนาของผนังเท่านั้น ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความแรงของสนามแม่เหล็กเพื่อลดการใช้พลังงาน เราจึงผลิตแชมเบอร์จากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (สแตนเลส) และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่หมุนทำให้ส่วนประกอบของเฟอร์โรแมกเนติกในบริเวณใช้งานมีการเคลื่อนที่ และเกิดการสร้างที่เรียกว่า “ชั้นวอร์เท ซึ่งส่วนประกอบหลักของหน่วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีชั้นวอร์เทคคือตัวเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมุนด้วยระบบระบายความร้อนที่เชื่อมต่อกับสามเฟสได้แก่ 380 / 220 โวลต์  แหล่งจ่ายพลังงาน 50 เฮิรตซ์ และแชมเบอร์ที่ใช้งานซึ่งมีส่วนประกอบของเฟอร์โรแมกเนติก

  GlobeCore

  Leave your request